Novis – informacijski sistem za visokošolske zavode

 

 

Novis je sodobna spletna informacijska rešitev, ki celovito podpira izobraževalne procese visokošolskih zavodov (Univerz, članic univerz ter samostojnih visokošolskih zavodov) na vseh stopnjah izobraževanja in za vse oblike organiziranja študijskega procesa. Rešitev je možno z nastavitvami in prilagoditvami individualizirati glede na zahteve visokošolskega zavoda.

Ključne značilnosti:

 • Novis je celovit informacijski sistem za podporo izobraževalnih procesov visokošolskih zavodov. Podpira delo študentov, predavateljev in strokovnih služb (referata, službe za študijske zadeve ipd.).
 • Novis podpira različno organiziranost izvedbe študijskih procesov, saj lahko preko sistema pooblastil določena služba, učitelj ali študent opravljajo tiste naloge, za katere so zadolženi.
 • Podpira sodobne pristope izobraževanja ter dobra praksa primerljivih informacijskih rešitev, predvsem pa večjo izbirnosti učnih enot, priznavanje znanj in spretnosti predhodnega izobraževanja, podporo konceptu vseživljenjskega učenja ipd.
 • Novis podpira zagotavljanje kakovosti visokega šolstva. Z natančnim načrtovanjem, spremljanjem in podporo izobraževalnih procesov podpira prizadevanje zavoda naročnika za dvig kakovosti izvedbe izobraževalne dejavnosti na vseh ravneh in za vse njegove udeležence. Podpira izmenjavo študentov Erazmus.
 • V okviru koncepta vseživljenjskega učenja Novis omogoča vpis in izobraževanje »Udeležencev«, ki nimajo statusa študenta, imajo pa enako podporo Novisa kot ostali študentje.
 • Modul referat omogoča pripravo študijskih programov, učnih enot, urnikov, izpitne evidence, evidence študentov, elektronskega indeksa študentov, objave gradiv, obvestila in SMS obveščanje študentov in predavateljev, administracijo uporabnikov ter vso podporo razpisnih, prijavnih, izbirnih ter vpisnih postopkov, kakor tudi poročanja na Vpisno službo, MVTZ ter SURS. Povezan je z eVŠ portalom.
 • Modul predavatelj omogoča vzdrževanje kontaktnih podatkov predavatelja, e-učilnico, dostop do objavljenih gradiv, oblikovanje skupin študentov, obveščanje študentov, izpitno evidenco, evidenco ocen, informacije o sodelavcih, urnik ter najavo gostov iz prakse.
 • Modul študent  omogoča vzdrževanje kontaktnih podatkov študenta, e-učilnico gradiv za študente, dostop do objavljenih gradiv, obveščanje študentov, izpitno evidenco, evidenco ocen, informacije o predavateljih, elektronski indeks, urnike,  naročanje potrdil, posredovanje prošenj ipd.). Modul je razvit tudi v mobilni različici mNovis.
 • Novis omogoča večjo racionalnost in ekonomičnost izvajanja visokošolskih procesov, saj so procesi izbirnosti, razpisov, prijav in vpisov študentov visoko avtomatizirani.
 • Je varna informacijska rešitev za vse skupine uporabnikov, saj ga lahko uporabljajo le preko varne HTTPS internetne povezave in pri tem uporabijo osebno geslo ali certifikat.
 • Novis je na zahtevo naročnika tehnološko povezljiv in združljiv z drugimi informacijskimi rešitvami v akademskem ter raziskovalnem okolju sistemi preko spletnih servisov (WEB Services).
 • V Novis je vgrajena sledljivost obdelave osebnih podatkov po zahtevah GDPR.
 • Vsi pregledi so dinamični. Podatke je vedno mogoče izvoziti v Excel.

Modul Referat

1. Priprava študija:

Študijski programi:

 • vseh stopenj in ravni
 • vseh vrst izobraževanja (redno, izredno, vseživljenjsko izobraževanje (deleženec) in neformalno izobraževanje)
 • smeri, usmeritve, moduli
 • klasifikacije (ISCED, Klasius P, Klasius SRV, SOK).

Učne enote:

 • vseh vrst (predmeti, praktično usposabljanje, delavnice, delni predmeti, praksa, ekskurzija, zaključno delo ipd.),
 • povezani oz. nadaljevalni predmeti (npr. jezik 1,2….),
 • dvojezičnost zaradi izpisa priloge k diplomi.

Predmetniki:

 • podpora življenjskega ciklusa predmetnikov (akreditacijski, spremenjeni in izvedbeni, vključno s hranjenjem akreditacijske dokumentacije – pripeti dokumenti),
 • učne enote so razvrščene v logične skupine glede na obveznost, smer, izbirnost ipd.,
 • osnova za avtomatizacijo postopkov izbire učnih enot s strani študentov,
 • generiranje elektronskega indeksa študentov ob prijavi / vpisu,
 • možnost omejevanja števila mest za izbirne predmete.

Združevanje izvedb učnih enot (predmetnikov):

 • z možnostjo določitve dejanske obremenitve ur med združenimi izvedbami,
 • ločenim prikazovanjem ur izvedbe od ur združene izvedbe za razne analize obremenitev.

Pregledi ur (kontaktne ure, ure izvedbe, ure združenih izvedb, načrtovane in dejansko opravljene ure urnika)

Koledar

Urniki

Spremljanje opravljenega pedagoškega dela

2. Izvedba študija:

Seznami in evidenca študentov:

 • vsaka oseba ima v Novisu le en osnovni zapis kontaktnih podatkov, ne glede na to, ali je potem že večkrat vpisana,
 • Novis omogoča istočasni vpis istega študenta na več študijskih programov in kot udeleženec vseživljenjskega učenja, pri tem je razvidna na enem mestu vsa dosedanja zgodovina prijav in vpisov tega študenta,
 • osnovni podatki študenta,
 • indeks študenta (obvezne / izbirne, premostitvene, izven študijskega programa, ter priznane učne enote, neopravljene učne enote, ocenjene učne enote, prepovedi opravljanja izpitov ipd.),
 • izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji letnik,
 • pregled ocenjevanih obveznosti študenta za učno enoto in doseganje pogojev za pristop k izpitu,
 • potrdilo o opravljenih obveznosti (slovenski, angleški),
 • vse prijave / vpisi (podatki o študiju, zaposlitvi /SURS ter šolnini),
 • posebni statusi študenta,
 • mobilnost študenta,
 • finančne obveznosti študenta (finančna kartica študenta),
 • dodelitev gesla (navodilo).

Prijavni in vpisni postopki

e-razpisi (z možnostjo več želja kandidatov)

e-vpisni postopki (vsi vpisi)

Uvoz podatkov prijav iz vpisne službe

Celovita podpora objav različnih e-gradiv

Izpitna evidenca

Poročanja na vpisno službo UL, SURS, MVTZ in eVŠ.

SMS sporočila

Obvestila

Obravnava gostov iz prakse

Obravnava naročil za potrdila, ki jih študentje naročajo v svojem modulu

Obravnava prošenj (za vpis, mirovanje, izpis ipd…), ki jih študentje vnesejo v svojem modulu

3. Kadri:

Seznam zaposlenih

4. Sistem:

Uporabniki

Gesla

Nastavitve naročnika

Priprava in aktiviranje novega študijskega leta

Šifranti

Modul Predavatelj

Osebni podatki in urejanje kontaktnih podatkov

 e-gradiva

Celovita podpora objav (oglasna deska)

 Izpitna evidenca

 Evidenca ocen

 • predavatelj sam generira obveznosti po sklopih ocenjevanja, določa maximalne točke za vsako obveznost, izbere točkovnik za celotno ocenjevanje, določa obveznosti tipa pogoj, določa izpolnjevanje pogoja prisotnosti in končnega pogoja pristopa k izpitu, ki je viden tudi študentu in referatu pri prijavah in odjavah študenta),
 • ocenjevanje (točkovanje) obveznosti študentov določene učne enote,
 • izračun zaključnih ocen (preko izbranega točkovnika) ter pregled zgodovine ocene predhodnih izpitnih rokov,
 • prenos v izpitni zapisnik izbranega izpitnega roka,

 Najava gostov iz prakse

 Koledar

 Urnik

 Spremljanje opravljenega dela predavatelja

 Seznami študentov po učnih enotah

 Podatki o sodelavcih

 Obvestila

 Spreminjanje osebnega gesla

Modul Študent in mNOVIS

Osebni podatki in urejanje kontaktnih podatkov

e-gradiva (tudi mNovis)

Delavnice (prijava po terminih – skupine izvedbe)

Celovita podpora objav (oglasna deska, tudi mNOvis)

Postopki izbiranja izbirnih predmetov

Izpitna evidenca (tudi mNovis)

Indeks študenta (tudi mNovis)

Ocenjene obveznosti študenta (tudi mNovis)

Študijski  koledar

Urniki študenta (vidi le svoje dogodke)

Naročanje potrdil (o opravljenih obveznostih, vpisu ipd.)

Prošnje študenta (za vpis, mirovanje, sprememba izbirnega predmeta ipd.)

Finančne obveznosti študenta

Spreminjanje osebnega gesla