Domov  Visokošolska informatika  Novis  Modul Referat

Modul Referat

1. Priprava študija:

študijski programi

 • vseh stopenj in ravni (tradicionalni, bolonjski itd.)
 • vseh vrst izobraževanja (redno formalno, formalno vseživljenjsko izobraževanje in neformalno vseživljenjsko izobraževanje)
 • smeri, usmeritve, moduli
 • klasifikacije (ISCED, Klasius P, Klasius SRV).


učne enote

 • vseh vrst (predmeti, praktično usposabljanje, delavnice, delni predmeti, praksa, ekskurzija, zaključno delo ipd.),
 • povezani oz. nadaljevalni predmeti (npr. jezik 1,2....),
 • razvrščanje po katedri, zahtevnosti in vsebinskih področjih, kar omogoča kompleksnejše analize profilov študijskih programov, indeksov študentov ipd., po zahtevah naročnika,
 • dvojezičnost zaradi izpisa priloge k diplomi.


predmetniki

 • podpora življenjskega ciklusa predmetnikov (akreditacijski, spremenjeni in izvedbeni, vključno s hranjenjem akreditacijske dokumentacije – pripeti dokumenti),
 • učne enote so razvrščene v logične skupine glede na obveznost, smer, izbirnost ipd.,
 • osnova za avtomatizacijo postopkov izbire učnih enot s strani študentov,
 • generiranje elektronskega indeksa študentov ob prijavi / vpisu,
 • preklic izvedbe s strani referata, avtomatsko brisanje iz indeksa študenta ter obveščanje študentov o ponovnem izboru učnih enot),
 • možnost omejevanja števila mest za izbirne predmete.


združevanje izvedb učnih enot (predmetnikov)

 • z možnostjo določitve dejanske obremenitve ur med združenimi izvedbami,
 • ločenim prikazovanjem ur izvedbe od ur združene izvedbe za razne analize obremenitev.


pregledi ur (kontaktne ure, ure izvedbe, ure združenih izvedb, načrtovane in dejansko opravljene ure urnika)

 • po izvajalcih,
 • po izvedbah učnih enot ipd.


koledar

 • prazniki,
 • ostali dogodki koledarja,
 • določanje delovnih in nedelovnih dni,
 • generiranje koledarja ob otvoritvi novega študijskega leta (možnost prenosa dogodkov predhodnega leta),
 • študijska in izpitna obdobja (semestri, trimestri, kvartali ipd.).


urniki

 • vnos izobraževalnih dogodkov po učnih enotah študijskega programa,
 • celovita in popolna kontrola izvedb (izvajalcev in ur) po vrsta izobraževanja (predavanja, seminar, vaje ipd.),
 • prikaz gostov iz prakse,
 • avtomatski prikaz združenih izvedb (glede na združitve izvedbenih predmetnikov),
 • načrtovanje dogodkov po predavalnicah in opremi s pregledom zasedenosti predavalnic in upoštevanjem izpitnih rokov.


spremljanje opravljenega pedagoškega dela

 • pregled dejansko opravljenega izobraževalnega dela, potrjenega ali spremenjenega s strani predavatelja na uporabniškem vmesniku urnika.

 

2. Izvedba študija:

seznami in evidenca študentov

 • vsaka oseba ima v Novisu le en osnovni zapis kontaktnih podatkov, ne glede na to, ali je potem že večkrat vpisana,
 • Novis omogoča istočasni vpis istega študenta na več študijskih programov in kot udeleženec vseživljenjskega učenja, pri tem je razvidna na enem mestu vsa dosedanja zgodovina prijav in vpisov tega študenta,
 • osnovni podatki študenta,
 • indeks študenta (obvezne / izbirne, premostitvene, izven študijskega programa, ter priznane učne enote, neopravljene učne enote, ocenjene učne enote, prepovedi opravljanja izpitov ipd.),
 • izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji letnik,
 • pregled ocenjevanih obveznosti študenta za učno enoto in doseganje pogojev za pristop k izpitu,
 • potrdilo o opravljenih obveznosti (slovenski, angleški),
 • vse prijave / vpisi (podatki o študiju, zaposlitvi /SURS ter šolnini),
 • posebni statusi študenta,
 • mobilnost študenta,
 • finančne obveznosti študenta (finančna kartica študenta),
 • dodelitev gesla (navodilo).


prijavni in vpisni postopki

 • nova prijava,
 • povabilo na vpis,
 • potrditev vpisa,
 • napredovanje v višji letnik,
 • ponavljanje letnika,
 • pavziranje,
 • mirovanje,
 • zaključek študija (diplomiranje, priloga k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku),
 • izpis študenta.


e-razpisi (z možnostjo več želja kandidatov)

 • za 3. prijavo v 1. letnik dodiplomskega študija
 • po merilih za prehode,
 • za vzporedni študij,
 • za vse prijave v 1. letnik 2. stopnje ipd.


e-prijavni postopki v javnem ali zaprtem delu Novisa

 • 3. prijava v 1. letnik dodiplomskega študija,
 • po merilih za prehode,
 • za vzporedni študij,
 • vse prijave v 1. letnik 2. stopnje,
 • napredovanje v višji letnik)


e-vpisni postopki (vsi vpisi)


uvoz podatkov prijav iz vpisne službe

 • 1. in 2. prijava v 1. letnik dodiplomskega študija.


eCampus

 • izvoz seznama izvedb delavnic in pogojev pozitivnosti,
 • izvoz seznama prijav študentov na izvedbo delavnic,
 • uvoz ocen v e-ocenjevanje.


celovita podpora objav različnih e-gradiv

 • oglasna deska za pravilnike,
 • aktualna obvestila
 • zapisniki
 • vabila ipd.


izpitna evidenca

 • pregled in filtriranje izpitnih rokov,
 • razpis izpitnih rokov,
 • potrjevanje izpitnih zapisnikov,
 • statistika rezultatov izpitnega roka (posamičnega in za izbrano skupino izpitnih rokov),
 • opravičila odsotnosti študentov (ne šteje pristopa)
 • potrdila o opravljenih izpitih,
 • potrdilo o uvrstitvi študenta med 5% najboljših študentov,
 • izpis seznama prijavljenih na izpitni rok,
 • izpis izpitnega zapisnika,


poročanja na

 • vpisno službo UL,
 • SURS in
 • MVTZ.


SMS sporočila

 • študentom (nujna obvestila, ocene na izpitih)
 • predavateljem (nujna obvestila, obvestila o izpitnem roku),
 • ocene na izpitih in obvestila o izpitnem roku sistem generira avtomatsko.


obvestila

 • predavateljem,
 • zaposlenim,
 • študentom,
 • po skupinah obvestil, na katere se uporabniki lahko naročajo,
 • možnost odgovora, pregleda prebranih obvestil ipd.


obravnava gostov iz prakse

 • odobritev,
 • zavrnitev ter
 • zaključek.


izvoz podatkov o študentih za potrebe vpisa študentov v knjižnični sistem (Cobiss)

obravnava naročil za potrdila, ki jih študentje naročajo v svojem modulu


obravnava prošenj (za vpis, mirovanje, izpis ipd...), ki jih študentje vnesejo v svojem modulu

povezovanje s poslovnim informacijskim sistemom (po dogovoru z naročnikom)

 • ceniki (vpisnine, šolnine, storitev ipd.)
 • roki plačila za šolnino,
 • plačniki (študent ali podjetje, lahko več z različnimi deleži),
 • priprava predračunov, računov, plačilnih nalogov, posebnih položnic ipd. za finančne obveznosti študentov (vpisnina, obroki šolnine, dodatni izpitni roki, potrdila ipd., fakturiranje, finančna in računovodska operativa so podprti v okviru poslovnega informacijskega sistema),
 • najava študijskega potovanja (konference, posvetovanje ipd.),
 • potni nalogi (prošnja in poročilo, pregledi izplačil, obračun se izvede v okviru poslovnega informacijskega sistema)

 

3. Kadri:


seznam zaposlenih

 • za namene določitve izvedb učnih enot (predmetniki),
 • povezan je s Kadrovsko evidenco v okviru poslovnega informacijskega sistema ProPIS (več o tem glejte Funkcionalnost ProPIS – Kadrovska evidenca).

 

4. Sistem:


uporabniki

 • varnostni modul s celovito administracijo uporabnikov, vlog in skupin,
 • dodeljevanje gesel in izpis navodil,
 • dodeljevanje certifikatov ipd.


gesla

 • spreminjanje osebnega gesla
 • pomoč uporabnikom - »Pozabili geslo?«


nastavitve naročnika

 • ure urnika,
 • pravila prijav in odjav na izpite,
 • pravila avtomatskega posredovanja SMS,
 • nastavitve poročanja,
 • nastavitve povezav s poslovnim informacijskim sistemom.


priprava in aktiviranje novega študijskega leta

posebni šifranti

 • študijsko leto,
 • kraj izvedbe,
 • predavalnice,
 • oprema,
 • vrsta obveznosti,
 • sestava točkovnika.


ostali šifranti

 • določeni šifranti, katerih vsebina se redko spreminja in na katere je vezana poslovna logika programa so zaklenjeni,
 • ostali šifranti so uporabniku odklenjeni in jih lahko spreminja ter dopolnjuje.