Domov  Visokošolska informatika  Novis  Kadrovska evidenca

Informacijska rešitev Kadrovska evidenca

Informacijska rešitev Novis Kadrovska evidenca celovito podpira dela in naloge na kadrovskem področju v podjetjih in zavodih. Uporabnikom nudi sodoben pristop pri evidenci množice podatkov in informacij o zaposlenih in zunanjih sodelavcih. Pomaga jim pri spremljanju tekočih podatkov, kakor tudi vpoglede v zgodovino podatkov, o sedanjih in preteklih zaposlnih. Rešitev je možno z nastavitvami in prilagoditvami individualizirati glede na zahteve uporabnikov. Z mnogimi posebnostmi podpira visokošolske zavode in je v ta namen integrirana z Novis visokošolskim informacijskim sistemom.

Funkcionalnost:


 zaposleni - vodenje evidence in podatki o zaposlenih in pogodbenih sodelavcih 

 • osebni podatki (ime in priimek ter dekliški oz. drugi prevzeti priimek, spol, EMŠO, davčna številka),
 • rojstni podatki (datum, kraj, občina in država rojstva),
 • podatki o stalnem in začasnem bivališču,
 • podatki o kontaktnih telefonskih številkah, elektronski pošti, kabinet, govorilne ure)
 • podatki o ostalih šifrah (poslovni partner, šifra raziskovalca)zaposlitev

 • zaposlitev za določen oz. nedoločen čas,
 • vrsta pogodbe o zaposlitvi (kolektivna, individualna),
 • oblika zaposlitve (polna zaposlitev, zaposlitev s krajšim delovnim časom, nad polnim delovnim časom),
 • podatki o pogodbenem delu in avtorskih pogodbah,
 • delovni čas delavca v urah na teden in urah na dan, odstotek zaposlitve,
 • datum sklenitve delovnega razmerja, namen zaposlitve, podlaga zavarovanja,
 • datum in razlog prenehanja delovnega razmerja,
 • podatki o licencah, pooblastilih in delovnih dovoljenjihdelovno mesto

 • številka in naziv delovnega mesta,
 • pogoji za zasedbo delovnega mesta,
 • opis del in nalog ter odgovornosti za delovno mesto,
 • zgodovina menjave delovnih mest za zaposlenega,
 • vodenje zaposlitve na več istih ali različnih delovnih mestihizobrazba

 • podatki o pridobljenih izobrazbah (smer in stopnja pridobljene izobrazbe),
 • podatki o pridobljenih strokovnih oz. znanstvenih naslovihpoklic

 • šifra in naziv pridobljenih poklicev,
 • datum pridobitve poklica, šolska ustanova na kateri je bilo opravljeno šolanje, poprečna ocenadodatno izobraževanje

 • šifra in naziv izobraževanja,
 • kronološka evidenca izobraževanj,
 • opis vsebine izobraževanja, trajanje in kraj izobraževanja,
 • izvajalec, plačnik in stroški izobraževanjaizobraževanje ob delu

 • načrtovanje izobraževanja ob delu (datum začetka in predviden zaključek študija, štipendiranje),
 • evidenca izobraževanja in izpopolnjevanja( smer, stopnja, izobraževalni program, ustanova, financiranje),
 • vodenje odsotnosti in študijskega dopusta zaradi izobraževanja,
 • izračun stroškov izobraževanja,
 • vodenje zgodovine izobraževanjdelovna doba in pretekle zaposlitve

 • podatki o delovni, pokojninski in zavarovalni dobi,
 • podatki o delovni knjižici,
 • pretekle zaposlitve,
 • samodejni izračun delovne dobe na tekoči dan

 

invalidnosti

 • datum in vzrok nastanka invalidnosti ali telesne okvare,
 • šifra in stopnja telesne okvare,
 • datum in številka sklepa o invalidnosti,
 • delovno mesto pred in po nastanku invalidnosti,
 • opis invalidnosti, telesne okvare in splošni opiszdravstveni in ostali obdobni pregledi

 • evidenca opravljenih in naslednjih periodičnih pregledov,
 • datum, izvajalec in strošek pregleda,
 • splošen opis in opis zdravnika pri opravljenem pregledudružinskih člani

 • osebni podatki (ime in priimek, datum rojstva, naslov, EMŠO, davčna številka),
 • podatki o šolanju,
 • podatki o zavarovanju in davčni olajšavizavarovanja

 • prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (datum vstopa v sklad, višina in  tip premije, itd.) ,
 • prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
 • obvezno pokojninsko zavarovanja, benificirana delovna dobaopredelitev plače

 • plačilni razredi,
 • dodatki in napredovanja,
 • spremljanje delovne uspešnosti zaposlenegadopust

 • kriteriji za dopuste,
 • izračun dopustov po kriterijih in ročni vnos dopustov,
 • evidenca dopustov (koriščenje letnega dopusta, prenos neizkoriščenega dopusta iz preteklega leta),
 • izdelava obvestil in sklepov o dopustih na osnovi poljubnih predlograzporeditev po organizacijski strukturi

 • evidenca razporeditve zaposlenega v okviru podjetje oz zavoda (organizacijske enote, stroškovna mesta, stroškovni nosilci),
 • kronološki prikaz zaposlitev na različnih enotah,evidence prisotnosti na delu

 • vsakodnevni oz. mesečni ročni zajem podatkov o prisotnosti oz. odsotnosti,
 • mesečni zajem podatkov iz registratorjev delovnega časa (npr. Space&Time, …)nagrade, priznanja in ukrepi

 • podatki o prejetih nagradah in priznanjih zaposlenega,
 • podatki o izrečenih disciplinskih ukrepihorgani in članstva

 • podatki o članstvu zaposlenega v komisijah, organih, katedrah, strokovnih in drugih združenjih,
 • podatki o mandatu v organih in komisijah (datum izvolitve, trajanje mandata),
 • podatki o različnih funkcijah zaposlenega (dekan, prodekan, predstojnik)znanstveno delo in raziskovalno delo

 • evidenca objav v sistemu COBISS,
 • evidenca objav v sistemu SICRIS,habilitacije

 • šifrant in naziv habilitacij in habilitacijskih področij,
 • evidenca habilitacij (datum izvolitve, datum veljavnosti)znanje jezikov

 • evidenca znanja tujih jezikovopombe in zabeležke

 • možnost vpisovanja poljubnih opomb in zabeležkpostopki

 • prijava in odjava zaposlenega z obrazci M1, M2, M3,
 • prijava družinskih članovsklepi in obvestila

 • izpis različnih pogodbe (pogodba o zaposlitvi, pogodba pogodbenem in avtorskem delu),
 • izpis različnih sklepov (sklep o prerazporeditvi, razporeditvi, upokojitvi, prekinitvi, dopustu),
 • izpis obvestilpregledi, izpisi in poizvedbe

 • predpisani izpisi, poročila in seznami (podatki za M4, DURS, PDPZ, SURS, KAD),
 • številni predefinirani pregledi podatkov o zaposlenih (izobrazba, poklici, zaposlitev, delovna doba, dopust, jubilanti, vzdrževani člani, delovna mesta, izobraževanja, invalidnosti, …),
 • izdelava samostojnih izpisov in pregledov