Domov  Poslovna informatika  ProPIS  Splošni opis in pogoji

ProPIS - Splošni pogoji in cenik

  Splošen opis ProPIS


Računalniška rešitev ProPIS je zasnovana in zgrajena po uveljavljenih industrijskih standardih razvijanja informacijskih sistemov, posebno še standardih Microsofta, kar zagotavlja optimalno izrabo Microsoft sistemskih rešitev ter visoko zadovoljstvo končnih uporabnikov. Pri snovanju smo bili še posebno pozorni na naslednja ključna področja računalniške rešitve ProPIS.

  • dinamičnost menujev in ekranskih slik
   ki omogoča uporabnikom, da imajo na razpolago le programe in podatke, ki so potrebni za njihovo delo in ničesar več, kar je v obsežnem informacijskem sistemu pomembna značilnost kakovostnega informacijskega sistema;
  • enostavnost uporabe
   je najpogosteje uporabljena značilnost informacijskih sistemov, ki pa se resnično pokaže ob začetku uporabe sistema v smislu podpore intuitivne uporabe rešitve, predvsem pa kasneje ob vsakdanji uporabi programov na način, ki ga uporabniki sprejemajo kot optimalnega;
  • prijazen dialog do uporabnika
   so odlike le najboljših rešitev, ki jim je pomembno, da se uporabnik vedno počuti udobno, saj je uporabniški vmesnik razvit tako, da pomaga uporabnikom v težavah in ne le opozarja na napake;
  • sprotna pomoč
   je običajno koristna le takrat, ko je uporabnik v večjih težavah ali ko ni prepričan, kako na pravi način nadaljevati svoje delo. Takrat ne pomagajo splošni napotki, temveč natančen opis in navodilo, kaj storiti na določenem polju ekranske slike ali določenem postopku;
  • prilagodljivost z uporabo zunanjih podatkov
   omogoča širitev zmožnosti programske opreme z integracijo rešitev tujih proizvajalcev (npr. Microsoft Office), če so le te pisane v skladu s standardi komponentnega modela COM. Ta način prilagodljivosti je lahko specifičen za vsako posamezno delovno mesto, obenem pa je osnova za povezovanje ProPIS s krmilnimi sistemi v proizvodnji;
  • prilagodljivost z nastavitvijo parametrov
   uresničuje naš moto prilagodljive poslovne rešitve za zahtevna podjetja. ProPIS ima vse potrebne parametre za individualizacijo na zahteve uporabnikov, vendar zaradi tega sistem ne postaja nepregleden in nepredvidljiv. Ker omogoča hitro prilagajanje obnašanje sistema poslovnim pravilom naročnika, skrajša reakcijske čase prilagajanja informacijske rešitve hitrim spremembam in zahtevam poslovanja, znižuje stroške prilagajanja in prevsem zmanjšuje možnost napak, ki se pojavljajo pri dinamičnem dograjevanju poslovnega informacijskega sistema;
  • zanesljivost
   zagotavljamo z izbiro optimalne sistemske Microsoft platforme ter z razvojnimi orodji v okviru zahtev prakse zahtevnih podjetij;
  • popolna sledljivost poslovnih dogodkov
   je zasnovana na visokih zahtevah ISO 9000 standarda ter vrhunske prakse najzahtevnejših podjetij. Poleg običajnih možnosti sledljivosti preko identifikacije materialov in izdelkov ter prometnih dokumentov, podpira individualno sledljivost po serijskih številkah, številkah šarž, palet, enot pakiranja ipd. ter sledljivost po proizvodnih serijah pošiljke, vseh individualnih materialnih sredstev v določeni šarži ali delovnem nalogu ipd. Še več, s pomočjo roka trajanja podpiramo visoke zahteve FEFO (First Expired First Out) načina logistike, kjer je pomembno, da najprej dvigujemo materiale in izdelke, ki jim prej poteče rok trajanja.

   Da bi podprli operativno delo sledljivosti, ki zahteva reorganizacijo fizičnih materialnih tokov, skladišč, transportnih poti in interne logistike v podjetju, so vsi navedeni identifikatorji sledljivosti upoštevani ne le v prometu, temveč tudi v zalogah. Zaradi vsega zapisanega lahko na osnovi reklamacije izsledite vse individualne materiale, ki so bili uporabljeni in ukrepate pri svojih dobaviteljih ali v lastni proizvodni. Da bi zagotovili racionalni sistem omogočamo, da posamične zahteve sledljivosti nastavite za vsak material ali izdelek posamično.
  • ponovljivost in robustnost postopkov
   uresničuje zahteve uporabnikov, da se po pregledu rezultatov določene obdelave lahko odločijo in ponavljajo postopke tako dolgo, dokler niso zadovoljni z rezultatom, ne da bi morali skrbeti za ročno čiščenje teh rezultatov. Preprečena je najhujša možna napaka mešanja rezultatov več postopkov. Postopki so neodvisni od zanesljivosti računalniške opreme in vedno zagotavljajo skladnost v bazi podatkov. Sistem preprečuje spreminjanje prometa in stanj v zgodnjih fazah posla, v kolikor obstajajo dokumenti v kasnejših fazah posla in vas o tem obveščajo.


  Tehnološke osnove

ProPIS moduli so narejeni v arhitekturi odjemalec/strežnik. Za razvoj programske rešitve smo uporabili Delphi in C# programski jezik ter MS SQL bazo podatkov. Rešitev smo nadgradili s podatkovnimi skladišči in OLAP analitičnimi rešitvami.  Modularnost

Računalniška rešitev je zasnovana kot arhitektura povezljivih in integriranih modulov, ki jih je možno poljubno (skladno z vsebino) dodajati v sistem in v menuje uporabnikov. Mogoča je postopna instalacija in implementacija posameznih modulov z naknadno vključitvijo povezav med njimi.

Posebno pozornost posvečamo integriranosti z Microsoft Office, ki zagotavlja popolno integracijo delovnega mesta po načelu, podatke ki jih uporabnik vidi na ekranu, lahko prenaša v svoja najpogosteje uporabljena orodja MS Word in MS Excel. Prodajne kontakte ipd. lahko avtomastko prenašate celo v elektronsko pošto.

Najbolj pa se zmožnosti integracije ProPIS izkažejo v proizvodnji, kjer preko programskih vmesnikov omogočamo npr. izmenjavo podatkov z elektronskimi tehtnicami, števci in drugimi merilnimi napravami ter celo sinhronizirano povezovanje s krmilnimi sistemi v proizvodnji. Rezultati takšnih povezav v kratkem času povrnejo vsa vlaganja v njihovo vzpostavitev.


  Zaščita podatkov

V vseh modulih računalniških rešitev je zagotovljena oziroma vgrajena zaščita pred nepooblaščenim dostopom do podatkov in sicer štirinivojsko:

 1. nivo: sistemska prijava v omrežje ali na samostojen računalnik
 2. nivo: dinamična gradnja menijev glede na skupino, v katero spada uporabnik
 3. nivo: pooblastila na (SQL) bazi podatkov
 4. nivo: kontrola na uporabnika v določenih modulih  Garancije

Za ponujene operativne računalniške rešitve dajemo v skladu s pogodbo časovno neomejeno garancijo za brezplačno odpravo morebitnih skritih napak, v kolikor naročnik ne posega v izvorno kodo (vključno z virusi).


  Izobraževanje

Izobraževanje uporabnikov operativnega sistema prilagajamo potrebam naročnika. Izobraževalni dan se obračuna po ceniku izvajalca in obsega do 6 ur izobraževanja na lokaciji naročnika. Običajno je za vsak modul potrebno 4 do 6 ur osnovnega izobraževanja, kasneje pa po potrebi dodatna/nadaljevalna izobraževanja ter svetovanje in pomoč pri reševanju posameznih problemov.

Izobraževanje je ena izmed ključnih faz projekta implementacije ProPIS, zato ga skupaj z vami skrbno načrtujemo, prilagajamo strukturi in znanju uporabnikov ter preverjamo njegovo uspešnost. Neusposobljeni uporabnik je najpogostejši vzrok kasnejših težav pri uporabi sistema, zato skupaj z vami delimo odgovornost in interes, da je opravljeno na najboljši možni način. Iz izkušenj vemo, da je največja težava novih uporabnikov okolje oken in uporaba miške. Zato je pogoj za naše izobraževanje poznavanje Windows okolja.


  Moduli in cena licenc za uporabo rešitev ProPIS

Vrednost licenc ProPIS je odvisna od:

 • nabora kupljenih modulov (funkcionalnosti)
 • števila konkurenčnih uporabnikov, ki dostopajo do baze podatkov
 • stopnje kompleksnosti poslovanja naročnika

V ceno licence so vštete vse spremembe računalniških rešitev (programiranje), ki so potrebne zaradi prilagoditve obstoječih modulov poslovanju vašega podjetja in ne presegajo konceptualnih okvirov ponujenih modulov ter ne presegajo predvidenega terminskega okvira trajanja implementacije. Vse morebitne dograditve se izvedejo po dogovoru med naročnikom in izvajalcem na način, ki pomeni optimalno rešitev celotnega sistema z vidika naročnika in izvajalca.

Vse spremembe so zapisane v dokumentu >>Analiza zahtev naročnika<<, ki nastane v prvi fazi projekta. Posebne zahteve naročnika, ki presegajo konceptualne okvire ponujenih modulov ter ostala navedena instalacijska in implementacijska dela se obračunajo po dejansko opravljenem delu na lokaciji izvajalca in lokaciji naročnika.

Izvajalec bo programske vmesnike izdelal po naročilu in po specifikacijah naročnika ter obračunal po dejansko opravljenem delu in ceniku izvajalca ter ustrezno korigiral znesek vzdrževanja.


  Stroški prepisa podatkov, izobraževanja in implementacije

Stroški prepisa podatkov, izobraževanja in implementacije se obračunajo na osnovi dejansko opravljenega dela. Tovrstni stroški se lahko ocenijo v okviru končne ponudbe na osnovi analize vašega poslovanja.

Stroški za prepise podatkov so odvisni od zahtev naročnika in obsegajo predvsem dela svetovanja in optimalnega prepisa podatkov zaradi arhive preteklega poslovanja. Pogodba natančneje definira predmet prepisa podatkov.

Predviden obseg izobraževanja se določi sporazumno. Gre za organizirana izobraževanja, ki se obračunajo po ceniku izvajalca. Dejanski obseg je odvisen od konkretnih slušateljev in splošne izobrazbene ravni podjetja.

Svetovalni dnevi pri implementaciji se obračunajo po ceniku izvajalca. Dejanski obseg je odvisen od konkretnih problemov, zainteresiranosti in organiziranosti naročnika ter predvsem podpore vodstva. Implementacija poteka v obliki svetovanja strokovnjakov izvajalca projektnemu timu in uporabnikom naročnika, običajno na lokaciji naročnika. Svetovanje obsega predvsem analizo informacijskih potreb naročnika, njihove organizacije dela ter prilagajanje sistema ProPIS zahtevam naročnika. Ob uvedbi sistema ProPIS so svetovalci izvajalca prisotni na lokaciji naročnika, dokler naročnik ne oceni, da njihova prisotnost ni več potrebna.

   

    Vzdrževanje operativnega informacijskega sistema

  Vzdrževalna pogodba se podpiše skupaj z licenčno pogodbo in začne veljati z mesecem začetka uporabe sistema ProPIS v vašem podjetju. Cena mesečnega vzdrževanja je odvisna od dogovora o obsegu vzdrževanja.

  Obseg vzdrževanja je podrobneje določen v pogodbi o vzdrževanju. Vzdrževalna dela, ki so vključena v mesečni pavšalni znesek za vzdrževanje:

   • zagotavljanje ekipe informatikov na vzdrževanju poslovnega informacijskega sistema ProPIS
   • stalno pripravljenost ekipe za interveniranje na odpravah napak in motenj v delovanju poslovnega informacijskega sistema z odzivnimi časi od 8 do 48 ur odvisno teže napake
    o spreminjanje izvorne kode v aplikacijah zaradi zakonskih sprememb,
   • nove standardne verzije programov
   • telefonski strokovni nadzor in pomoč za nemoten potek obdelav
   • strokovni nadzor in pomoč za nemoten potek obdelav ter svetovanje po telefonu ali elektronski pošti do pol ure mesečno
     

  Vzdrževalna dela, ki niso vključena v mesečni pavšalni znesek vzdrževanja in jih naročnik naroča in dodatno plačuje:

   • vzdrževanje sistema preko modemske povezave
   • razvoj novih modulov informacijskega sistema ProPIS
   • obsežnejši razvoj obstoječih modulov ProPIS
   • izobraževanje uporabnikov na lokaciji naročnika za uporabo programske, sistemske in računalniške opreme
   • svetovanje, pomoč in intervence na naslovu naročnika
     

  Naročnik bo za tekočo izvedbo vzdrževanja zagotovil skrbnika sistema, ki po poskrbel za komunikacijo med naročnikom in izvajalcem in opravljal skrbniška dela, ki jih zahteva celovit poslovni informacijski sistem in bodo podrobneje opredeljena v vzdrževalni pogodbi. Vzdrževanje se obračunava za pretekli mesec z rokom plačila do 5. v tekočem mesecu.  

      Potrebna računalniška oprema

  Za optimalno delovanje ProPIS aplikacije je zahtevana konfiguracija za strežnik naslednja:

   • sodoben strežnik z dobrim RAID kontrolerjem (predpomnilnik za zapisovanje podprt z baterijo)
   • najmanj 4GB RAM
   • dva hitra diska (mirror)
   • najmanj tri velike in hitre diske (raid 5)
   • Windows Server 2008/2012 
   • SQL Server 2008 R2/2012/2014
   • sistem za varnostno kopiranje primerne kapacitete in hitrosti


  Za optimalno delovanje ProPIS aplikacije je zahtevana konfiguracija za delovne postaje naslednja:

  • sodoben osebni računalnik
  • najmanj 2 GB RAM
  • Windows Vista in novejši
  • MS Office 2007 in novejši