Domov  Poslovna informatika  ProPIS  Sledenje govejega mesa

Sledenje govejega mesa

Celovita informacijska rešitev za mesno industrijo

 

Pojav bolezni BSE, izguba zaupanja kupcev, padec potrošnje govejega mesa, konkurenca in približevanje Evropski skupnosti so temeljito spremenili pogoje poslovanja mesne industrije. Stroka se je s pomočjo države odzvala z zakonodajo, predvsem Pravilnikom o označevanju govejega mesa (UL RS št. 103/2001), ki je z zahtevami sledenja porekla govejega mesa postavil nove standarde poslovanja mesne industrije.

ProPIS Ver. 3.1 celovito podpira poslovanje mesno predelovalnega podjetja od naročila kupcev, proizvodnje, odpreme do računa, spremljanja plačil in računovodstva, kar so osnovne zahteve poslovanja vsakega podjetja. Pri tem se z lahkoto prilagaja vsem vašim individualnim posebnostim.

Poleg standardnega informacijskega sistema zagotavlja celovito in prilagodljivo podporo zahtevam Pravilnika o označevanju govejega mesa UL RS št. 103/2001. Tovrstna podpora ne predstavlja ločenega ali podvojenega sistema, temveč je v jedru integrirana s standarnim poslovnim informacijskim sistemom.

 


  ProPIS Ver. 3.1 obsega predvsem naslednje funkcionalnosti:

 

Sledenje porekla govejega mesa v klavnicah:

 • Prevzem živali v klavnicah (branje črtne kode na potnem listu) za potrebe lastnega ali storitvenega zakola
 • Označevanje polovic z etiketami o poreklu (datum zakola, serija, številka trupa, država rojstva, reje, zakola in razseka, obrat zakola, obrat razseka, referenčna - ušesna številka živali, topla masa, rejec, posrednik)
 • Elektronska odjava zaklanih govedi na centralnem registru govedi, ki je v pristojnosti Službe za identifikacijo in registracijo (SIR), nameščena na strežniku CVI Centra Vlade za informatiko, s preverjanjem resničnosti podatkov o poreklu v centralnem registru živali (internetna rešitev, izgrajena na XML standardu).

 

Sledenje porekla govejega mesa v razseku in odpremi z možnostjo sledenja v prodaji:

 • Prevzem (identifikacija, skeniranje črtne kode) označenih govejih polovic v razsekovalni obrat

 • Generiranje proizvodne serije

 • Identifikacija, multiplikacija etiket, označevanje makrokonfekcije in mikrokonfekcija (posameznih kosov mesa ene živali ali posameznih transportnih enot, kjer so zbrani kosi mesa ene živali - sledenje po seriji in ušesni številki)

 • Odprema s sledenjem referenčne številke (serija in/ali ušesna številka) v zalogah izdelkov in na odpremnih dokumentih

Sledenje porekla svinjskega mesa v razseku in odpremi z možnostjo sledenja v prodaji:

 • Prevzem (identifikacija, skeniranje črtne kode) označenih svinjskih polovic v razsekovalni obrat

 • Generiranje proizvodne serije

 • Identifikacija, multiplikacija etiket, označevanje makrokonfekcije in mikrokonfekcija (posameznih kosov mesa ene živali ali posameznih transportnih enot, kjer so zbrani kosi mesa ene živali - sledenje po seriji)

 • Odprema s sledenjem referenčne številke (serija) v zalogah izdelkov in na odpremnih dokumentih

 

Racionalizacija in pocenitev poslovanja:

 • Določitev odkupnih cen živali na podlagi cenika po plačilnih azredih in ocenitve ob zakolu

 • Avtomatizirano knjiženje zalog po topli masi na podlagi podatkov o ocenjevanju

 • Enostavno zagotavljanje predpisanih obrazcev kot so: Evidenca o pregledu živali v hlevu (Obrazec 20 in 20a), Poročilo o pregledu pred klanjem (Obrazec 21 in 21a)


Poenostavitev dela za inspekcijske službe (INSPECT), saj lahko uporabijo iste podatke in enostvano zagotovijo predpisane zbirnike kot so: Zapisnik o ocenitvi, Poročilo o klanju govedi, Mesečno zbirno poročilo o zakolu 


Integriranost poslovnega informacijskega sistema in zahtev Pravilnika o označevanju govejega mesa je zagotovljena z:

bullet

Enovito tehnološko rešitvijo, razen internetnega dele dvostranske izmenjave podatkov s SIR, ki poenostavlja tehnološko platformo in s tem znižuje stroške lastništva računalniške in sistemske programske opreme različnih proizvajalcev.

bullet

Enovito bazo podatkov, ki zagotavlja osnovno zahtevo sodobnih informacijskih sistemov - kontroliran in enkraten vnos podatkov za vse namene in uporabnike.

bullet

Vgrajenost zahtev popolnega sledenja po serijah, ušesnih številkah in rokih trajanja v materialnem in skladiščnem poslovanju, tako v zalogah - stanjih kot v materialnih prometih, ki vam omogočajo računalniško identificiranje lokacije izbrane serije ali ušenih številk na skladiščih ali sledenje materialnih pretokov znotraj in izven podjetja preko materialnih dokumentov.

bullet

Popolna združljivost vodenja proizvodnje s sledenjem proizvodnje, saj se vsa proizvodnja odvija preko delovnih nalogov, sinhroniziranimi s serijami spremljanja porekla mesa z možnostjo individualnega določanja algoritma avtomatiziranega številčenja serij, avtomatskim razpisom proizvodne dokumentacije, ki zmanjšuje administrativno delo in poveča nadzor nad proizvodnjo ter avtomatskim obračunom proizvodnje, ki je izhodišče za nenehno zniževanje stroškov in izboljševanje proizvodnje. Označevanje kosov ali transportnih enot, kot jo lahko srečate pri nekaterih ponudnikih, je le uporaba sodobne tehnologije, ki omogoča uresničevanje visokih zahtev sledenja in ne rešitev sama zase.

bullet

Celovita podpora pripravi veterinarskega potrdila z upoštevanjem individualnih zahtev naročnika. V primeru poenotenja veterinarskega potrdila in serije posebna podpora ni potrebna, kar pomeni bistveno racionalizacijo dela.

bullet

Popolna združljivost tehnologije označevanja izdelkov z nalepkami in skeniranja črtne kode v vseh fazah poslovnega procesa kot vzporedna možnost vnosa podatkov v ProPIS, nujna v pogojih velikih količin kosov sledenja in ne kot samostojni sistem, iz katerega je potrebno prenašati podatke v poslovni sistem, od potnega lista, preko nalepk za polovice do nalepk makro in mikrokonfekcije.

bullet

Popolno povezanost s poljubnimi elektronskimi tehtnicami, kot avtomatiziranim orodjem za pravočasni in natančni vnos podatkov v ProPIS in ne kot izolirana tehnologija.

bullet

Individualna podpora izbrane tehnologije označevanja, tiskalnikov črtne kode, čitalnikov črtne kode in drugih prenosnih računalniških naprav, po načelu stranka izbere najprimernejšo opremo, mi jo vključimo v celovit sistem.

bullet

Celovita podpora ambulantne prodaje in tehnologije mobilnih računalnikov z avtomatiriranimi in robustnimi postopki prenosov podatkov med osrednjo bazo podatkov in bazami na mobilnih računalnikih.

bullet

Natančna tehnološka podpora definiranju sestavnic in tehnoloških postopkov mesnih izdelkov in razseka, maksimalno prilagojena vsem posebnostim mesne industrije, ki zelo olajša delo tehnologom.

bullet

Izgradnja celovite podpore odločanja z izgradnjo podatkovnega skladišča in OLAP podatkovnih kock za potrebe analitičnih rešitev. Potrebujete praktično le en vir podatkov - baza podatkov ProPIS, kar bistveno poceni tovrstno podporo in zagotavlja maksimalno verodostojnost podatkov za odločanje.
 

   Glavne prednosti oz. lastnosti rešitve:

bullet

prilagodljivost individualnim zahtevam poslovanja

bullet

neomejena garancija

bullet

enostavnost uporabe


  Arhitektura rešitve

ProPIS moduli so narejeni v arhitekturi odjemalec/strežnik. Za razvoj programske rešitve smo uporabili Delphi 5 programski jezik in MS SQL server 2000 bazo podatkov, ki podpira tudi zahteve po podatkovnih skladiščih in OLAP rešitvah. Odjemalec podpira naslednje operacijske sisteme na delovnih postajah: MS Windows 95 in novejše različice. Strežnik podpira MS Windows NT in Windows 2000. Oddaljene lokacije lahko do centralizirane baze podatkov dostopajo preko telekomunikacijske povezave (npr. ADSL) in MS Terminal Serverja.


  Panoga / primernost rešitve

bullet

srednja (do 100 računalnikov), velika (nad 100 računalnikov) podjetja
 


  Reference

bullet

Skupina MIR Gornja Radgona

bullet

Klavnica Škofja Loka

bullet

Litijska Mesarija

bullet

KZ Metlika

bullet

KZ Krka

bullet

KZ Sevnica

bullet

Mesarija Arvaj

bullet

Nimrod

bullet

Meso Kamnik (Projekt v uvajanju)
 

 


  Oseba za stike:

bullet

Danijel Muha danijel.muha@vizija.si

 

Zakaj ProPIS Ver. 3.0?

 • ProPIS Ver 3.0 za mesno industrijo, ki združuje vse najpomembnejše zahteve zakonodaje, trga, proizvodnje in vrhunske prakse v enem paketu in jo je mogoče prilagoditi na vse posebnosti vašega poslovanja

 • ProPIS Ver. 3.0 celovito podpira poslovanje mesno predelovalnega podjetja od naročila kupcev, proizvodnje, odpreme do računa, spremljanja plačil in računovodstva, kar so osnovne zahteve poslovanja vsakega podjetja. Pri tem se z lahkoto prilagaja vsem vašim individualnim posebnostim.