ProPIS - Poslovno informacijski sistem

  Pregled posameznih modulov: • Glavna knjiga - vodenje glavnega knjigovodstva s podporo porazdeljevanja knjižb po ključih
 • Bilančni kontroling - načrtovano in dejansko analiziranje poslovnih bilanc za podporo odločanja
 • Osnovna sredstva - podpora računovodstvu osnovnih sredstev z zakonsko predpisanimi obračuni
 • Blagajniško poslovanje - podpora spremljanju prejemkov in izdatkov na blagajnah
 • Saldakonti - spremljanje terjatev in obveznosti, kompenzacije, obračuni obresti
 • Plačilni promet - spremljanje plačilnega prometa na domačem in tujem trgu
 • Kadrovska evidenca - vodenje kadrovske evidence, spremljanje strokovnega razvoja zaposlenih
 • Plače - avtomatizirana podpora računovodstvu plač za raznolike modele nagrajevanja zaposlenih
 • Nabava in Prodaja - podpora dela s kupci in dobavitelji, obdelava marketinških dokumentov
 • Kontakti - upravljanje odnosov s strankami (CRM), podpora direktnemu trženju
 • Materialno (skladiščno) poslovanje - vrednotenje prometa in zalog, spremljanje materialnih tokov, avtomatizirana inventura
 • Likvidatura in Fakturiranje - izdaja finančnih dokumentov kupcem, kontrola in vnos dokumentov dobaviteljev
 • Poštna knjiga - spremljanje prejete ter izdane pošte
 • Uvoz / Izvoz / UZI - podpora carinskih postopkov pri uvoznih in izvoznih poslih, spremljanje ECL-ov
 • Razvoj tehnologije - prilagodljiva podpora normativom materialne in delovne strukture izdelka
 • Planiranje proizvodnje - podpora načrtovanju proizvodnje, izračunu plana bruto materialnih potreb, potrebnega proizvodnega dela ter zasedenost zmogljivosti po proizvodnih mestih
 • Vodenje proizvodnje - podpora delovnim nalogom, pripravi proizvodne dokumentacije, spremljanju ter obračunu proizvodnje
 • Ambulantna prodaja - prodaja na odloženo plačilo na terenu s statistiko prodaje in prevoza
 • Drobni inventar - vodenje drobnega inventarja, osebne zadolžitve
 • Sledenje govejega mesa - specializiran modul za mesno industrijo, ki omogoča celovito spremljanje goveda po ušesnih številkah
 • ProTRGO - program za vodenje trgovinskega poslovanja
 • Komisioniranje - program za učinkovito izvajanje komisioniranja v skladiščnem poslovanju
 • Krediti (amortizacijski načrt) - modul za vnos, izdelavo, spremljanje in analizo kreditnih poslov

 


 

  Splošni opis in pogoji


  Panoga / primernost rešitve

 • srednja (do 100 računalnikov), velika (nad 100 računalnikov) podjetja


  Reference


  Oseba za stike: