Domov  Poslovna informatika  Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Kako je omogočeno neto planiranje, razporejanje po proizvodnih mestih, terminiranje in spremljanje proizvodnje?
ProPIS Ver 3.0 ne podpira operativnega terminiranja proizvodnje na ravni operacij tehnoloških postopkov. Terminiranje proizvodnje, razporejanje po proizvodnih mestih ipd. podpiramo le z izgradnjo individualnih modulov terminiranja določene proizvodnje naročnika. Neto planiranje proizvodnje, ki upošteva zaloge, že izstavljene delovne naloge, naročila, varnostne zaloge ipd. je v razvoju. Spremljanje proizvodnje v smislu vnosa potroškov dela in materiala in spremljanja faze delovnega naloga je vključeno v obstoječi modul vodenja proizvodnje.

Ali je v kadrovski evidenci možen obračun potnih nalogov ali je to kje drugje?
Izplačila potnih nalogov so vključena v modul blagajne. Operativna podpora potnih nalogov pa je še v razvoju.

Ali ProPIS ne podpira carinskih postopkov?
Pri uvozu blaga je podprta je običajna nabavna dokumentacija z možnostjo obračuna odvisnih uvoznih stroškov ter posebnosti obračuna DDV za blago iz uvoza. Modul izvoza, ki podpira vse posebnosti izvoznih postopkov je v razvoju. Podpiral bo izvozno odpremnico, račun, EUL (enotna upravna lista), knjigovodski vpis izvoza ter poročanje Carini in Banki Slovenije. Podpora uvoza zaradi izvoza je zagotovljena s celovito sledljivostjo materialnih tokov, predvsem preko serija, ki jo lahko oblikujemo na ravni pošiljke uvoza.

Terminiranje proizvodnje in Dnevnega planiranja/terminiranja ni? Bi ga znali narediti? Neto planiranje?
ProPIS Ver 3.0 ne podpira operativnega terminiranja proizvodnje na ravni operacij tehnoloških postopkov. Terminiranje proizvodnje podpiramo le z izgradnjo individualnih modulov terminiranja določene proizvodnje naročnika. Neto planiranje proizvodnje, ki upošteva zaloge, že izstavljene delovne naloge, naročila, varnostne zaloge ipd. je v razvoju.

Kako je izvedena pokalkulacija, če je na delovnem nalogu več izdelkov?
ProPIS Ver 3.0 podpira pokalkulacijo delovnega naloga, ki je izstavljen za več izdelkov. Res pa je, da zaradi skupnega delovnega naloga matematično ni mogoče ugotoviti odmikov dejanskih potroškov od normativnih po posameznih izdelkih. Uporabnik se za takšen način delovnega naloga odloča le, če drugače ne more organizirati proizvodnje ali pa mu ti odmiki niso pomembni.

Kako je omogočeno pisanje komentarjev ob šifri polizdelka in kako rešujete problematiko sklopov?
Zadnja različica programa sestavnic omogoča vnos komentarjev na poziciji sestavnice. Program sestavnic že v standardni različici omogoča vnos sklopov in nato vpogledovanje strukturnih sestavnic.

Kako je določeno šifriranje izdelkov, za katere je možnih več alternativ?
ProPIS Ver 3.0 podpira alternativne materiale v sistemu alternativnih izvedb sestavnice istega izdelka. Omogoča do 999 izvedb istega izdelka. Kopiranje sestavnic ali izvedb je programsko, nato tehnolog zamenja določeno postavko z drugim, alternativnim materialom, kar lahko še posebej obeležimo v komentarjih sestavnice (v glavi in poziciji).

Popravila v proizvodnji, zastoji, prevzemi končnih izdelkov, kontrolna tehnologije - zaključni statistični prevzem, varnostna kontrola
ProPIS Ver 3.0 ne podpira sistema preventivnega vzdrževanja strojev. Zastoje in druge ugotovitve v proizvodnji je možno vnesi v komentarje ob spremljanju medfazne proizvodnje (na ravni operacije ali proizvodnega mesta).
- Prevzem končnega izdelka je povsem običajen prevzem proizvodnje v okviru skladiščnega poslovanja. Dokument prevzema proizvodnje je že pripravljen ob razpisu proizvodnje in zahteva le vnos dejanske količine prevzete proizvodnje.
- ProPIS Ver 3.0 ne podpira posebne kontrolne dokumentacije in statistike kontrole kakovosti. Ta dokumentacija mora biti ločena od proizvodne dokumentacije. Omogoča pa vnos navodil za kontrolo (v komentarje postavk tehnološkega postopka na osnovi vnaprej pripravljenih in individualiziranih šablon tekstov) in kasneje tudi spremljanje rezultatov
- vnos v tekstualna polja komentarjev.

Povezave osnovne baze z drugimi programi (Easy Label)
Za vse povezave z zunanjimi programi ali merilnimi napravami je potrebno izdelati programske vmesnike. Tovrstne programske vmesnike izdelujemo pogosto. Ker so naprave in programi zelo različni običajno ni mogoče izdelati standardnih temveč le individualne vmesnike. Delo zaračunamo po dejansko opravljenem delu in ceniku izvajalca.

Kako bi opisali vašo rešitev v primerjavi s konkurenco velikih (npr. Baan, SAP/R3) in Menite, da lahko vaš sistem zadosti potrebe sistema kot je Gorenje?
Da. ProPIS Ver 3.0 je kompleksna in kakovostna poslovna rešitev za zahtevna podjetja, ki podpira veliko večin potreb slovenskih industrijskih podjetij in je v celoti rezultat domačega znanja. Njena glavna prednost je poznavanje slovenskih podjetij, katerih izkušnje so že vgrajene v rešitev ter velika sposobnost prilagajanja individualnim potrebam slovenskih podjetij.

Kako nadzorujete oz. omejujete pravice posameznih uporabnikov?
V vseh modulih računalniških rešitev je zagotovljena oziroma vgrajena zaščita pred nepooblaščenim dostopom do podatkov in sicer štirinivojsko:
1. nivo: sistemska prijava v omrežje ali na samostojen računalnik
2. nivo: dinamična gradnja menijev glede na skupino, v katero spada uporabnik
3. nivo: pooblastila na (SQL) bazi podatkov
4. nivo: kontrola na uporabnika v določenih modulih

Ali notranje naročilo pomeni avtomatsko postavko v planu konkretne OE?
Ne, notranje naročilo je lahko le kandidat za postavko plana. Izbere ga in prenese v plan planer.

Ali delate internet-web aplikacije po naročilu? (Aplikacije v extranet okolju na obstoječi bazi)
Da, kar je predmet posebnega dogovora in predstavitve.

Zahteve, vezane na tuje kupce
ProPIS Ver 3.0 podpira večjezične dokumente, označevanje in naziv izdelkov, vezano na različne poslovne partnerje, izbiro valute poslovanja ipd. Možnost več nazivov materialnega sredstva v različnih jezikih je predmet dograditve, ki spada v področje običajnih prilagoditev sistema naročniku in je vključena v ceno licence.

Kako spremljate minimalne in priporočene zaloge?
V matičnih podatkih materialnih sredstev je tudi podatek o varnostni zalogi, ki ga lahko uporabite v smislu spremljanja minimalne oz. priporočene zaloge. Tovrstna uporaba je precej različna od podjetja do podjetja, zato je običajno predmet prilagoditve naročniku.

Ali podpirate uvoz zaradi izvoza (UZI)?
Podpora uvoza zaradi izvoza je zagotovljena s celovito sledljivostjo materialnih tokov, predvsem preko serije, ki jo lahko oblikujemo na ravni pošiljke uvoza.

Kako rešujete šifriranje izdelkov, ki imajo neko podstrukturo npr. prodajamo omarice kot samostojen izdelek ali pa v sklopu celotne kuhinje?
Takšne primere rešujete z različnim označevanjem sklopov (omarica ima različni ident kot kuhinja). V sestavnici kuhinje pa povemo, kaj jo sestavljajo. Omarica in kuhinja imata svojo ceno v ceniku. Cena kuhinje je seveda rezultat kalkulacije vseh njenih sestavnih delov in je lahko priloga dokumentu dobavitelju.

Na kakšen način je omogočeno spremljanje dela komercialistov in vodenje kontaktov s strankami?
Podpora spremljanju prodajnih kontaktiv je v zaključni fazi razvoja. Omogoča spremljanje in razvrščanje kontaktov s poslovnimi partnerji in pripravo seznama za prodajne aktivnosti. Omogočila bo tudi avtomatsko pripravo mailingov poslovnim partnerjem.

Kako planer ve, kdaj mora dati nekaj v proizvodnjo?
Običajno na osnovi naročila kupca, ki ga v sistem vnese prodaja. Na osnovi naročila planer proizvodnje oblikuje ustrezno proizvodno serijo - delovni nalog. Pogosto proizvodne serije oblikuje na osnovi izkustvenih potreb, torej na zalogo.

Na kakšen način lahko planer preplanira že izdelan plan glede na spremembo naročil: Najprej napravi spremembo na poziciji plana, ki je oblikovana na osnovi naročila kupca in nato izvede ponovni preračun plana proizvodnje.

Kako obvladujete podporo poslovanja s kooperanti?
Podpora je odvisna predvsem od poslovnega modela s kooperanti, ki ga uporablja vaše podjetje. Lahko npr. preporsto prodaja surovine, sklope ipd. in nato od njega kupuje polizdelke ali izdelke. Lahko pa izstavi delovni nalog za dodelavo, ki služi predvsem operativni evidenci vašega podjetja. Gre običajno za posebno vrsto delovnega naloga. Nato ustrezne materiale preskladiščimo v "skladišče" kooperanta. Tudi to skladišče je posebno skladišče, saj se mora ta zaloga voditi na poseben način. Ko je delovni nalog zaključen lahko opravimo prevzem izdelkov in obračun delovnega naloga, ki je osnova za likvidiranje računa dobavitelja. Zaradi raznovrstnosti teh poslov tovrstnih postopkov običajno ne avtomatiziramo, zagotavljamo pa vse podatke za vodenje teh poslov.

Ali je možno porabljati materiale mimo skladišča?
Knjigovodski standardi zahtevajo knjiženje prevzema materialov na skladišče in nato njihovo porabo iz skladišča. Možno pa je te poslovne dokumente avtomatizirati tako, da se to izvaja le knjižno, materialni tokovi pa se lahko odvijajo neposredno v proizvodnji, kar je sicer predmet vaše organizacije dela.

Na kakšen način likvidirate delovni čas po delovnem nalogu?
Ob razpisu proizvodnje razpišemo tudi ustrezno delovno dokumentacijo na zahtevani ravni podrobnosti, ki je osnova za vnos dejansko porabljenih časov zaposlenih po delovnem nalogu, proizvodnem mestu ali operaciji.

Kakšne spremembe omogoča delovni nalog, ko je enkrat že lansiran?
Lansiran delovni nalog je mogoče stornirati, dokler ni izvedena poraba materiala ali časa. V kolikor je poraba že evidentirana, ga je možno le zaključiti in obračunati, saj so potroški že nastali in jih ni mogoče brisati.

Na kakšen način vodite licenciranje programske opreme pri uporabniku?
Licence za ProPIS so vezane na število uporabnikov, ki istočasno dostopajo do skupne baze podatkov ProPIS in ne instaliranih uporabnikov v mreži. Na bazi podatkov SQL Server lahko nastavite čas, ko baza avtomatsko izklaplja uporabnike, ki določen čas ne delajo s sistemom. Na ta način lahko v podjetju zagotoviti minimalno potrebno število licenciranih uporabnikov. Sistem vas opozarja, če ste licenco prekoračili in vam dopušča preseganje za 1 uporabnika teden dni. V tem času imate dovolj časa, da uredite nakup dodatne licence. S tem sistemom vam omogočamo, da kupite le minimalno število potrebnih licenc in enostavni sistem dokupovanja dodatnih licenc.

Ali je možno omejiti vpogled artiklov za komercialista le po neki blagovni skupini?
Pri odpiranju šifranta poslovnih partnerjev je potrebno dograditi sortni pojem klasifikacija MS, ki bi vam razvrstil partner ja po blagovni skupini. Takšna prilagoditev sistema naročnika v času projekta je vključena v ceno licence.

Kako komercialist ve, kdaj bo proizvodnja zaključena?
V kolikor je bil delovni nalog izstavljen na osnovi naročila, je najenostavnejša možnost pregleda zaključenih delovnih nalogov.

Zagotavljanje sledljivosti materialnih tokov:
Preko skladiščne kartice lahko z vnosom iskalnih parametrov (npr. serija) pridobimo seznam vseh materialnih prometov. Ko najdemo ustrezni dokument (npr. prevzem proizvodnje za določeno serijo), lahko vpogledujemo podrobnosti v okviru skladiščnega prometa, povezavo z delovnim nalogom in preko njega ugotovimo vse porabljene individualne materiale.

Prevzemi proizvodnje se nanašajo na Delovni nalog, kar je razvidno iz ekranske slike prevzema proizvodnje. Potem, ko identificiramo delovni nalog določenega prevzema proizvodne, lahko preko obračuna proizvodnje ugotovimo vso porabe materialov (z vso sledljivostjo) za ta delovni nalog.

 

 

Terminiranje proizvodnje
ProPIS Ver 3.0 ne podpira operativnega terminiranja proizvodnje na ravni operacij tehnoloških postopkov. Terminiranje proizvodnje podpiramo le z izgradnjo individualnih modulov terminiranja določene proizvodnje naročnika.

Korekcije plana proizvodnje, naročanje materiala nabavi, potrjevanje rokov
Vsa ta vprašanje rešuje neto planiranje proizvodnje, ki upošteva zaloge, že izstavljene delovne naloge, naročila, varnostne zaloge, nabavne in proizvodne cikluse ipd. je v razvoju. Plan kupljenega materiala je že v okviru brutto planiranja lahko izhodišče za naročanje nabavi.

Prenos podatkov iz ProPIS v STAR Office 5.3
ProPIS Ver 3.0 ne podpira prenosov podatkov v Star Office. V kolikor Star Office odpira svojo funkcionalnost nazven preko COM, potem je po naročilu možna tudi ta dograditev.

Kakšne so možnosti prilagajanja sestavnic?
Sestavnice so načrtovane na način, ki podpira doslej vse znane tipe proizvodnje. Veliko poslovne logike se skriva v vrednostih nekaterih šifrantov in to je mogoče prilagajati vašim posebnostim. V kolikor se pokažejo še dodatne zahteve, jih seveda po dogovoru dogradimo.

Sistem sam sledi vrstni red opominjanja v saldakontih (1. opomin, 2. opomin, opomin pred tožbo
ProPIS je mogoče dograditi v smislu izbire predloge besedila opomina (1., 2. in pred tožbo). Ne podpira pa avtomatsko evidentiranje kateri opomini so bili že posredovani in kateri je pri novem obračunu na vrsti.

V kakšnem obsegu se prilagajate specifičnim zahtevam poslovanja podjetja?
Vse prilagoditve modulov vašemu poslovanju so vključene v ceno. Omejitve so vezane na čas trajanja projekta (da ni to v nedogled), na konceptualne okvire modulov (da ne nastane nov, povsem vaš modul), da ne gre za zahteve, ki jih je mogoče enako dobro ali še bolje podpreti v ProPIS na drug način.

Kakšna bi morala biti dokumentacija, če na strankino željo vsameš 1 kos artikla iz končne zaloge in ga predelaš. Pod kakšnim identom ga vodimo, glede na to, da gre ponovno v proizvodnjo?
Gre za običajni primer dodelave ali predelave polizdelka ali izdelka znotraj podjetja. V vsakem primeru je potrebno izstaviti Delovni nalog, na osnovi sestavnice, kjer se izdelek ali polizdelek pojavlja kot materialna postavka. Sistem avtomatsko razpiše vso materialno dokumentacijo in delovno dokumnetacijo kot pri vsakem DN. Ker gre za predelavo se običajno porabljajo dodatni materiali ali delo. Zato ima dograjen izdelek nov ident, ki ga razlikuje od prejšnjega, saj nista enaka. V nasprotnem primeru bi bila sestavnica v zanki, saj bi bil nov izdelek sestavljen iz samega sebe. V kolikor tega ne želite ne morete uporabljati predlaganega DN in avtomastkega razpisa, pri čemer je problem vodenja vrednosti zaloge novega izdelka, ker je njegova cena višja, saj smo na njem opravili dodatno delo.


Nadzor nabavnih cen
Nadzor nabavnih cen lahko izvajate najprej preko nabavnih cenikov ali cenikov po dobaviteljih. Sistem vam že pri vnosu naročil ponuja cene iz izbranega cenika. Sistem lahko nastavimo tako, da teh cen ni mogoče spreminjati ali da vas opozarja na odstopanje od cen v ceniku. V kolikor bi bilo to za vas koristno lahko izdelamo poseben pregled odstopanj dejanskih nabavnih cen od dogovorjenih cen v cenikih po dobaviteljih. Za najbolj zahtevne analize nabavnih cen pa predlagamo izgradnjo ustrezne OLAP rešitve - podatkovne kocke nabave.

Podrobnosti v neto planiranju materiala, dela in zmogljivosti, predviden zaključek neto planiranja-terminiranja
Neto planiranje proizvodnje upošteva zaloge, že izstavljene delovne naloge, naročila, varnostne zaloge, nabavne in proizvodne cikluse, varnostne faktorje ipd. Je v razvoju. ProPIS Ver 3.0 ne podpira operativnega terminiranja proizvodnje na ravni operacij tehnoloških postopkov. Terminiranje proizvodnje podpiramo z izgradnjo individualnih modulov terminiranja določene proizvodnje naročnika.

Konkreten prikaz kreiranja novega oz. variantnega izdelka z vsemi atributivnimi vrednostmi
Novo sestavnico ali novo izvedbo sestavnice običajno pričnemo s kopiranjem sestavnice za izdelek, ki je novemu ali variantnemu izdelku najbolj podoben. Nato lahko spremenimo postavke, dodamo nove in na koncu preštevilčimo pozicije v željenem vrstnem redu. Za izdelke in materiale, kjer naziv ne opisuje in ne identificira dovolj natančno tega materialnega sredstva je mogoče pripraviti prilagojen seznam tehničnih značilnosti in zalog vrednosti, s katerim ta izdelek zelo natančno opišemo. Te značilnosti so lahko opisnega, proizvodnega ali kontrolnega značaja in lahko vstopajo v spremno proizvodno dokumentacijo. Ta je lahko celo različna po različnih proizvodnih mestih. Različne izvedbe sestavnic imajo lahko isti ali različni tehnološki postopek. Posamične alternativne materiale ali operacije na ravni postavke sestavnic in tehnoloških postopkov ne omogočamo, ker je ta funkcionalnost podprta z zelo enostavnim vzdrževanjem množice izvedb sestavnic in z njimi povezanih tehnoloških postopkov.

Določitev takta proizvodnji, možnost simulacije proizvodnje
Določitev takta proizvodnje in simulacije proizvodnje sta skupna naloga proizvodnega informacijskega sistema, sistema za krmiljenje proizvodnje in vodenja proizvodnje. ProPis k temu prispeva predvsem z brutto planiranjem proizvodnje, kjer najprej ugotavljamo razpoložljivost materialov, delovne sile in zmogljivosti. Še več bo k temu prispeval modul netto planiranja proizvodnje, ki še natančneje ugotavlja razpoložljivost proizvodnih resursov po časovnih obdobjih. Brutto planiranje lahko izvajamo v več krogih - variantah in s tem simuliramo različno razpoložljivost, ozka grla in neizkoriščenost proizvodnih resursov.

Ali je mogoče izdelati + ali - kosovnice?
Ne, problem tehnoloških sprememb je podprt z enostavnim kopiranjem in manipulacijo variant sestavnic.

Ali je mogoče spremljati kakovostne razrede po identih?
Kakovostne razrede po identih je v ProPISu mogoče spremljati z uporabo pripone identa, ki se sicer uporablja za različna sledenja, v tem primeru kakovostnih razredov.

Na kakšen način je možno kreirati in izpisovati etikete?
Vse etikete iz vseh modulov ProPIS se izpisujejo s pomočjo orodja NiceLabel, do katerega smo izdelali vmesnik. Orodje podpira dinamično izdelovanje kakršnihkoli etiket s poljubno izbiro vrste tiskalnika, vsebine, velikosti in oblike etikete.

Kakšna je potrebna oprema za Ambulantno prodajo?
Za delovanje aplikacije Ambulantna prodaja potrebujete prenosni računalnik z mrežno kartico, tiskalnik, operacijski sistem Windows XP Professional, Microsoft Works ali Office.

Ali program omogoča prevzem blaga po bar kodah (elektro industrija)?
ProPIS v modulu skladiščnega omogoča identifikacijo materialnih prometov z uporabo črtne kode.

Ali program ugotovi, da je nabavna cena različna od vnesene cene v ceniku?
Vprašanje je sicer zelo splošno, načeloma pa velja, da ProPIS vedno zna ugotoviti razliko med neko predvideno ceno v ceniku in tisto na dokumentu kateregakoli poslovnega dogodka, torej velja tudi pri nabavi. Velja omeniti, da zna ProPIS na podlagi nabave avtomatično polniti bodisi nabavni cenik bodisi cenik dobaviteljev.

Po katerem sistemu se vrednotijo zaloge?
Po vseh, predvidenih v računovodskih standardih: drseča in tehtana povprečna cena, planska cena, FIFO, LIFO, vrednotenje po zadnji nabavni ali prodajni ceni z izračunom odmikov.

Ali se lahko v GK določi kateri dokumenti se prenašajo iz SA in kateri ne?
Seveda. Velja splošno načelo, da lahko vsak posamezen dokument (vrsto dogodka) v analitičnih knjigovodstvih označimo, ali se prenaša v glavno knjigo ali ne.

Kako se vodijo reklamacije do dobaviteljev in kupcev?
V osnovi so podprte s knjiženjem skladiščnih (materialnih) dokumentov kot so: vračilo kupca oz. dobavitelju, s povezavo na orginalni dokument odpreme oz. prevzema in posledično avtomatično povezovanje dobropisa z ustreznim računom.

Kako je rešeno vodenje ISO dokumentacije v aplikaciji?
Vodenje ISO dokumentacije v ProPISu ni podprto.

 

  Je možno ob nabavi razporediti / aktivirati neko osnovno sredstvo na dve planski enoti?
Ker gre fizično za eno osnovno sredstvo (torej ena inventarna številka), je trenutno ni možno ravrstiti na dve ali več planskih enot. Možne rešitve, ki jih lahko realiziramo v okviru implementacijske pogodbe, so:

  • če je potrebno samo ločevanje na ravni glavne knjige, dograditev modula Osnovnih sredstev ni potrebna; ob likvidaciji uporabimo pri tovrstni knjižbi razbijanje po ključih za plansko enoto; pri tem seveda ne >>pokrijemo<< kasnejše razdelitve obračuna amortizacije za takšno osnovno sredstvo na dve ali več planskih enot.
  • če rešitev za vas ni ustrezna lahko dograditmo modul Osnovnih sredstev tako, da dodamo možnost knjiženja ključev ob aktiviranju osnovnega sredstva (OE, SM, SN, PE), dopolnimo izpise glede na ključe za razbijanje in dopolnimo prenose aktiviranja osnovnih sredstev in obračunane amortizacije v GK.

Je možno narediti inventuro s skenerjem črtne kode in nato uvozom podatkov v modul osnovna sredstva?
Modul OS podpira inventuro s pomočjo prenosnih terminalov v povezavi s programom za inventuro FIND02 (Špica Internacional). V tem primeru modul Osnovnih sredstev pripravi izhodne datoteke za inventuro in prebere podatke iz prenosnega terminala o odčitanih osnovnih sredstvih.

Kakšen je algoritem za izračun delovne dobe v modulu Kadrovske evidence? Se pravilno izračunavajo dnevi in koliko dni ima mesec?
ProPIS uporablja pravilen algoritem za izračun delovne dobe saj ga naše stranke uporabljajo že deset let brez pripomb na delovanje. Mesec ima 30 dni.

Ali lahko na podlagi vnešenih delovnih mest in razporeditve ljudi na ta delovna mesta v modulu Kadrovske evidence izpišemo "katalog sistematizacije"?
Najbližje terminu "katalog sistematizacije" je v ProPIS-u "Organizacijska shema delovnih mest". Pregled vsebuje naslednje podatke: Organizacijska enota, delovno mesto, razred, v katerega je delovno mesto uvrščeno, izhodiščni količnik, zahtevana izobrazba, dejanska izobrazba, zahtevano število izvajalcev, ime in priimek izvajalcev ter indikator in datum za zaposlenega, ki je zaposlen za določen čas. Na koncu je še rekapitulacija po spolu, vsota vseh izhodiščnih količnikov, ter povprečje izhodiščnih količnikov. Iz pregleda je možno kreirati tudi ustrezni izpis.

Ali modul Obračuna plač podpira obračun t.i. KDPZ, ki ga je država zaposlenim v javni upravi ponudila namesto premalo izplačanih plač v preteklih letih?
Obračun plač podpira KDPZ. Deleži plače za kolektivno dodatno pokojnisko zavarovanje so lahko izraženi v absolutnem znesku, v odstotku ali v kombinaciji obeh.Opens internal link in current windowNazaj na vrh