Domov  Javna uprava  ZPNet

ZPNet - informacijski sistem za ZRSZ

 

V Novi Viziji d.d. smo za Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje razvili aplikacijo ZPNet, ki je eden izmed največjih projektov na .Net platformi v Sloveniji. Gre za informacijski sistem, ki pokriva ključne dejavnosti Zavoda in omogoča nemoteno skupinsko opravljanje nalog in izvajanja procesov v realnem času na 400 lokacijah po vsej Sloveniji.

 

 Funkcionalnost

Aplikacija ZPNet s svojimi moduli vsebinsko podpira naslednje procese Zavoda RS za zaposlovanje:

 1. Vodenje evidence brezposelnih oseb, oseb prijavljenih po drugih zakonih in evidence oseb vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja.

 2. Obravnava brezposelne osebe z izdelavo zaposlitvenega načrta osebe, ki lahko vključuje napotitve v programe aktivne politike zaposlovanja.

 3. Izdaja potrdil in odločb na osnovi evidenc in spremljanja oseb.

 4. Spremljanje in izdelava poročila za izplačilo stroškov izvajanja zaposlitvenih aktivnosti brezposelni osebi.

 5. Vodenje podatkov o strokovnih komisijah za timsko obravnavo brezposelne osebe.

 6. Vodenje čakalnih vrst oseb, ki jih je potrebno vključiti v določeno aktivnost.

 7. Iskanje prostih delovnih mest za brezposelno osebo in iskanje oseb za prosto delovno mesto. Osnovnemu iskanju sledi obveščanje osebe z dopisom, z uporabo SMS sporočil, elektronske pošte in izdaja napotnice brezposelni osebi.

 8. Spremljanje uspešnosti napotitev oseb na prosto delovno mesto.

 9. Vodenje urnika uradov in svetovalcev na uradu za potrebe avtomatskega iskanja prostih terminov ob naročanju osebe na obravnavo.

 10. Izdelava mesečnih statističnih poročil na osnovi evidenc in aktivnosti pri zaposlovanju brezposelnih oseb.

 11. Podpora procesu pridobivanja statusa invalidne osebe in pravice do zaposlitvene rehabilitacije osebe s statusom invalida.

 12. Spremljanje zaposlitvene rehabilitacije osebe s statusom invalida.

 13. Spremljanje povračila upravičenih stroškov osebi v postopku pridobitve statuta invalida ali zaposlitvene rehabilitacije za osebo.

 14. Vodenje podatkov o rehabilitacijskih komisijah, ki obravnavajo osebe, ki so vložile vlogo za določitev statusa invalida ali vlogo za pravico do zaposlitvene rehabilitacije.

 15. Izdelava statističnih poročil za programe aktivne politike zaposlovanja.

Arhitektura

 

 Arhitektura sistema

Uporabljena je paradigma Microsoft .NET. Aplikacija je večslojna s centralno bazo podatkov in centralno lociranimi strežniki srednjega sloja. Odjemalci so razporejeni po uradih in območnih službah po Sloveniji in povezani preko omrežja HKOM. Srednji sloj ponuja svoje storitve preko metod spletnih storitev.

 

Podatkovni sloj uporablja strežnike Windows 2003 in DBMS MS SQLServer 2000. Vse manipulacije na podatkovnih strežnikih so izvedene preko shranjenih procedur. Transakcijski sloj uporablja en podatkovni strežnik. Za izdelavo statističnih poročil so podatkovna skladišča na ločenih podatkovni strežnikih, ki se polnijo z obdobnimi prenosi. Razen za statistična poročila služijo podatkovna skladišča tudi za izdelavo analitičnih kock, ki jih ekipa na ZRSZ pripravlja sama. Dodatni SQL strežniki se uporabljajo za podporo zahtevnih povpraševanj nad transakcijsko bazo podatkov (posredovanje in zahtevni informacijski pogledi). Baza podatkov na teh strežnikih je kopija transakcijske baze. Aplikaciji v tem primeru zadošča, če je na voljo samo za branje. To omogoča uporabo različnih metod za pripravo te kopije baze. V uporabi je pošiljanje transakcijskega dnevnika, ki ne obremenjuje transakcijske baze.

 

Srednji sloj teče na strežnikih Windows 2003. Spletne storitve tečejo v okviru Microsoft Internet Information Server. Srednji sloj razdeljen na več logičnih slojev: sloj spletne storitve, sloj za kontrolo pravic klicatelja, poslovna logika in sloj za dostop do baze podatkov. Ločitev za dostop do več podatkovnih strežnikov je narejena na tem sloju. Za določene zaokrožene skupine storitev srednjega sloja je možno določiti drug podatkovni strežnik.

 

Predstavitveni sloj je windows aplikacija, ki teče v upravljanem okolju Microsoft .Net. Uporabniški vmesnik je namenjen veščim uporabnikom, ki aplikacijo uporabljajo vsakodnevno za svoje osnovno delo. Uporabnik ima lahko pravico do dela za več enot organiziranja (urad za delo, območna služba) Zavoda. Glede na pravice na posamezni enoti organiziranja, se zgradi uporabniku ustrezen uporabniški vmesnik. Zasnovan je tako, da uporabnik standardno obravnavo stranke v postopku izvede v celoti v enem oknu z več zavihki. Pri tem je interakcija s spletno storitvijo minimalna. Uporabnik ima na voljo namizje znotraj aplikacije, kjer vidi najbolj aktualne informacije tistega trenutka in na katere bi moral v čim krajšem času reagirati (na primer potreba po napotitvi na prosto delovno mesto). Oblika poročil in dokumentov, ki jih izdaja uporabnik, se definira kot Microsoft Word ali Excel predloga. Uporabniki lahko sami v celoti vplivajo na obliko poročila in stalna besedila poročila. Predloge je mogoče dopolniti z opcijskimi deli, ki se na končnem rezultatu pokažejo glede na podatke, ki jih je pripravila aplikacija.

Izvorna koda za srednji sloj in odjemalca je pisana v programskem jeziku C#.

 

Aplikacija v takem okolju ne more delovati brez povezljivosti z ostalimi aplikacijami. Glede na zahteve ciljne aplikacije so uporabljeni naslednji principi:

 • povezljivost na nivoju baze podatkov s klici shranjenih procedur druge aplikacije,

 • Data Transformation Services paketi,

 • tekstovne datoteke,

 • uporaba modela COM+,

 • HTTP protokol,

 • povezljivost na nivoju spletne storitve.

Za uspešno izvedeno povezljivost je nujen dovolj odprt sistem in dober sogovornik na drugi strani, kar je zagotovila učinkovita ekipa Zavoda RS za zaposlovanje.