Domov  Javna uprava  ISARR

ISARR

Kratek opis

ISARR je državni informacijski sistem, ki podpira izvajanje razvojnih programov evropske kohezijske politike po nacionalnem sistemu spremljanja in izvajanja programov kohezijske politike, usklajenem s smernicami EU.

ISARR je obsežen sistem, ki omogoča realizacijo, spremljanje in izvajanje programov kohezijske politike ter črpanje evropskih sredstev. Je povezan z več kot desetimi drugimi javnofinančnimi informacijskimi sistemi v državi (z nekaterimi od teh tudi dvosmerno), ki so vpeti v izvajanje kohezijske politike. V sistemu je več tisoč uporabnikov z različnimi funkcionalnimi zahtevami, preko lokaliziranega uporabniškega vmesnika pa ISARR uporabljajo tudi v sosednji Avstriji, Hrvaški in na Madžarskem, kjer aktivno sodelujejo v programih čezmejnega sodelovanja.


Vloga

ISARR je vzpostavljen v okviru Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki ima vlogo organa upravljanja za evropsko kohezijsko politiko.

Kohezijska politika obsega razvojne programe držav članic EU, ki jih Evropska Unija sofinancira s ciljem zmanjšanja razvojnih, ekonomskih in socialnih razlik med državami članicami. Vsaka članica EU prispeva določen del državnega proračuna za financiranje programov kohezijske politike. Glede na razvitost države je le-ta lahko neto prejemnica sredstev evropske kohezijske politike ali pa neto donator.

Organi upravljanja, ki se ustanovijo v posameznih državah, so dolžni definirati nacionalni sistem spremljanja in izvajanja programov kohezijske politike, ki je usklajen s smernicami EU, ter vzpostaviti informacijski sistem, ki omogoča realizacijo spremljanja in izvajanja programov. V Sloveniji to poslanstvo izpolnjuje informacijski sistem ISARR. ISARR podpira operativne procese načrtovanja, izvajanja in spremljanja izvajanja programov, instrumentov ter operacij, v končni fazi pa omogoča črpanje evropskih sredstev preko zahtevkov za povračilo.


Značilnosti ISARR

Modularnost
Tehnično gledano je ISARR sestavljen iz med seboj povezanih aplikacij oziroma modulov, ki podpirajo posamezne procese. Ker delo uporabnikov pogosto zahteva izvajanje več različnih procesov je v ISARR uporabljena celostna podoba, ki zagotavlja, da so moduli vizualno in logično primerljivi.

 

Slika: Moduli, ki sestavljajo ISARR

 

Analitičnost
ISARR vključuje tudi zmogljiv analitični (OLAP) modul, ki omogoča pregledovanje zbranih podatkov po različnih kriterijih, po meri uporabnika. Z analitičnimi zmogljivostmi ISARR je možno podpreti spremljanje realizacije razvojnih programov na najvišjih ravneh, tako s finančnega kakor tudi nefinančnega vidika.

Slika: Temeljni procesi izvajanja kohezijske politike, podprti v ISARR

 

Povezanost z drugimi sistemi

ISARR je povezan z več kot desetimi drugimi javnofinančnimi informacijskimi sistemi v državi, ki so vpeti v izvajanje kohezijske politike ali pa nudijo za to potrebne servise.

Med pomembnejšimi povezavami so na primer tiste z informacijski sistemi Ministrstva za finance MFERAC (naš enotni računovodski sistem), ISPA (proces certificiranja EU sredstev), APZnet Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (aktivna politika zaposlovanja financirana iz ESS) in povezava z informacijskim sistemom Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (organ za potrjevanje na čezmejnih operativnih programih). ISARR je neposredno povezan tudi z eCRP (elektronski centralni register prebivalstva) in z ISCSD (informacijski sistem centrov za socialno delo).

Med sistemom ISARR in povezanimi informacijskimi sistemi potekajo tudi dvosmerne povezave in povezave preko katerih se prenašajo velike količine različnih vrst podatkov.

Prilagojenost zahtevam različnih uporabnikov

ISARR ima preko 3.000 registriranih uporabnikov (od tega preko 2.000 takšnih, ki podatke in informacije v sistemu aktivno sooblikujejo) iz več sto različnih poslovnih subjektov iz štirih različnih držav, v povprečju pa sistem sočasno uporablja 100-150 uporabnikov.

Večina uporabnikov sistema je upravičencev za pridobitev evropskih sredstev. Upravičenci so lahko fizične osebe, pravne osebe ali javne institucije, med njimi pa lahko najdemo npr. posameznike, ki jim EU sofinancira poklicno izobraževanje, podjetja, ki s pomočjo evropskih sredstev realizirajo storitve javnega interesa ali javne ustanove, ki gradijo javno infrastrukturo. Med pomembnejše skupine uporabnikov sodijo še posredniška telesa (najpogosteje ministrstva), ki v ISARR pripravijo vse potrebno za delo upravičencev in spremljajo izvajanje programov, ter organ za upravljanje, ki skrbi za pravilnost izvajanja kohezijske politike. Omeniti velja še analitike organa upravljanja in drugih nadzornih organov, ki obravnavajo agregatne podatke in usmerjajo kohezijsko politiko.

Tako je v sistemu več skupin uporabnikov z različnimi funkcionalnimi zahtevami (upravičenci, skrbniki pogodb, skrbniki javnih razpisov, kontrolorji, finančni delavci, analitiki, administratorji itd.). ISARR preko lokaliziranega uporabniškega vmesnika uporabljajo tudi uporabniki iz sosednje Avstrije, Hrvaške in Madžarske, ki aktivno sodelujejo v programih čezmejnega sodelovanja.

 


Slika:
Tipi organizacij, vpetih v izvajanje kohezijske politike, in njihove odgovornosti

V ISARR se na izvedbeni ravni spremlja več tisoč operacij in več deset tisoč projektov oziroma pogodb. Posamezni programi evropske kohezijske politike imajo pogosto različne lastnosti, ki pogojujejo delovanje informacijskega sistema. Programi, ki jih izvajajo konzorciji podjetij se izvajajo drugače kot npr. programi namenjeni fizičnim osebam. Ključna lastnost ISARR, ki omogoča stroškovno učinkovito podporo tovrstnim specifikam, je fleksibilna arhitektura in več kot 10 različnih vrst dinamično nastavljivih procesov, ki vključujejo dinamično nastavljive procesne kontrole in posledice. ISARR tako omogoča visoko raven prilagodljivosti informatiziranih procesov specifikam različnih programskih ravni in tudi načinu dela posameznih resorjev. Sistem ponuja sistematičen način za obvladovanje izjem vključno z odprto drevesno strukturo razvojnih programov. To bo v prihodnje omogočilo, da bo lahko ISARR koristno uporabljen ne samo za novo finančno perspektivo ampak tudi za širši spekter razvojnih politik države.

 

Povezljivost zneskov in rezultatov

Pomemben cilj ISARR je omogočiti merjenje učinkov porabljenih sredstev. S tem namenom je v ISARR integriran sistem fizičnih kazalnikov, ki omogoča vnos rezultatov sofinanciranih programov. Fizični kazalniki so vnaprej definirani in jih je pogosto možno agregirati, npr. število usposobljenih oseb, število novih zaposlitev, število zgrajenih ali obnovljenih kilometrov cest, število kupljenih računalnikov ipd. Povezava med zneski in rezultati omogoča bolj učinkovito spremljanje izvajanja razvojnih politik in ukrepanje v primeru odstopanj.

 


Povzetek (ISARR v številkah)


Razsežnost informacijskega sistema ISARR ter o njegovih uporabnikov najnazorneje opišejo številke:

  1. Informacijski sistem ISARR je sestavljen iz 9 različnih aplikacij / modulov:
  2. ISARR je povezan z več kot 10 drugimi javnofinančnimi informacijskimi sistemi v državi;
  3. Preko 3000 uporabnikov (preko 2000 uporabnikov, ki so sooblikovali informacije v ISARR);
  4. 100 – 150 sočasnih uporabnikov na sistemu;
  5. Podpora čezmejnim projektom s tremi sosednjimi državami: Avstrija, Hrvaška, Madžarska (večjezična podpora);
  6. Preko 10 različnih vrst dinamično nastavljivih procesov (brez posega v kodo), procesnih kontrol in posledic;
  7. Podpora dvema finančnima perspektivama, v obstoječi finančni perspektivi je upravljanih preko 4 milijarde EUR iz naslova kohezijske politike;
  8. Spremljanje preko 100.000 razvojnih programov (na različnih ravneh):
  • Več tisoč operacij in več deset tisoč projektov oziroma pogodb trenutne finančne perspektive;
  • Okrog pol milijona prijavljenih listin.

 

Kontaktna oseba:


Dejan Zilli (dejan.zilli@vizija.si)Moduli, ki sestavljajo ISARR
Temeljni procesi izvajanja kohezijske politike, podprti v ISARR
Tipi organizacij, vpetih v izvajanje kohezijske politike, in njihove odgovornosti